Sign up for the "Get Fit" Newsletter
Tips on managing stress
Ways to stay motivated
How to improve your metabolism
Healthy and tasty recipes
Weight loss and diet myths revealed
How to conquer procrastination

Enter your email below to sign up

We respect your privacy. Your info will never be shared.
*** 🤩 Ergajna se Naghmluha! 🤩 ***
6 Week Transformation Challenge f'Malta 🇲🇹
Baqa' 7 postijiet miftuha bhalissa!
A New, Better Life,
Labour Avenue,
Naxxar

Mobile: +356 99003909
(saqsi ghal A New, Better Life
gol-YUE Complex)
Hafna Stejjer ta' Success.... Issa imiss int? :) 
Matthaeus Grasso
- Chief Coach

BSc. (Hons.) Sport and Exercise Sciences (United Kingdom)
c-Challenges li kellna raw hafna Nies Jaharqu Hafna Xaham u Jiehdu Gost fl-Istess Hin
Jekk l-arlogg ikun ghadu jdur, dak ifisser li qed naghtuk cans taqra kollox u tibbukja l-Meeting tieghek, allura nkunu temporanjament naqqasna post mill-ftit postijiet li ghandna available ghal dawn l-Meetings.


Imma jekk l-Arlogg t'hawn taht jimmarka 00, jista’ li ma jkunx ghad baqa' l-ebda Post ghall-Introduction Meetings, ghax aktarx nkunu ‘full’
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
Dawn n-nies m'ghandhom xejn Specjali iktar minn haddiehor. Filfatt hafna minnhom jghidu huma stess li sabuha bi tqila fil-Passat li jnaqqsu mix-Xaham u fallew hafna drabi!
X'se tkun r-Ricetta tieghek ghas-Success?
Pilastru #1:
"Afterburn" Group Sessions
s-Sessions u l-programm taghna ingenerali ibbazati fuq l-Kuncett ta' "Afterburn"  juzaw l-Ahhar Ricerka li hadmet Internazzjonalment u mhux taghlim li mhux biss m'ghadux jghodd ghal-llum, talli anke ma jkunx sostenibbli!

Dawn l-metodi huma pprovati li Jaharqu x-Xaham, izidu t-Toning u jghinuk iggib Rizultati li Facli zzommhom ghat-Tul taz-Zmien!

Tant huma effettivi li f'numru mdaqqas ta' individwi, dan l-Effett fuq l-Metbolizmu
izid r-Rata tax-Xaham li jkun qed jinharaq ghal madwar 24-48 siegha WARA li tkun ghamilt Session wahda minn taghna ta' 30 Minuta.
Pilastru #2:
Flexible Nutritional Program
Gieli smajt Hmerijiet bhal: "Li tiekol wara s-sebgha isirlek kollu Xaham"
jew
"Trid bilfors tiekol kull 3 sieghat"
jew
"Jekk tiekol xi haga li thaxxen, tfotti kollox"

Tibqax taghti kaz hmerijiet bhal dawn. L-Pjan tal-Ikel li se jkollok inti, huwa bbazzat fuq Fatti u jkun maghmul minn Nutritionist kwalifikata u Gradwata.

L-Pjan tal-Ikel mhux biss huwa Sostenibbli u facli li ssegwi, imma anke jaghtik hafna ghazliet u huwa bbazzat fuq Ikel Meditteranju, li ssib f' pajjizna 🇲🇹 
Pilastru #3:
Support Kontinwu
Li jkollok ma' xix timxi huwa Tajjeb... imma li jkollok ghand min iddur bil-Mistoqsijiet tieghek huwa hafna Ahjar mhux hekk? :) 

Fejn jidhol l-Ikel, se ssib Nutritionist Kwalifikata Internazzjonalment li lesta biex twiegeb l-Mistoqsijiet tieghek, Tghinek u anke tibdillek l-Pjan kif ikun hemm bzonn.

l-Coaches Maltin tal-Exercise tista' ukoll tkellimhom qabel u wara kull Session li jkollok. Se jkunu hemm biex jghinuk u jtuk l-Pariri taghhom


 Kif ukoll access 24/7  ghall-'Members Only Group' fejn se tiltaqa' ma nies jghixu Malta bhalek, illi bhalek ukoll iridu jnaqqsu x-Xaham, izidu t-Toning, jtejbu Sahhithom u Jnaqqsu l-Istress!
l-Aktar Pilastru Importanti #4:
Membri li jisru Familja!
Ok, li ssib ambjent pjacevoli huwa importanti HAFNA Ukoll....

Imma kemm l-darba mort postijiet ohra u tara lil kulhadd ghal rasu? kulhadd jaghmel li ghandu aptit? Kulhadd bil-headphones tieghu maqtugh mid-dinja jew aljenat?

Ma jkunx ahjar li meta taghmel l-Exercise, kulhadd ikun fl-istess ilma ghax kulhadd ghandu 'Goals' simili ghal tieghek? ( jekk mhux l-istess ezatt?)

Ma jkunx sabih li tiehu pjacir bir-Rizultati u bl-Ambjent? 

Ma jkunx sabih li tghid kelma qabel, kelma wara u li nitkellmu kollha kemm ahna flimkien fuq kif sejrin?

Mhux ta' b'xejn hafna Membri jghidulna li ghalihom f'A New, Better Life sabu t-tieni familja! ❤️

Kif jista' li tibqa' tahsiba jew li tibqa' tbaghti wahdek jghinek?
Ma jghinek bl-ebda mod ux hekk?
Ahna Nies nghixu Malta bhalek ( u hafna minna Maltin 🇲🇹 ) li qeghdin hawn biex nghinuk ghax nifmhu l-Kultura u l-Mentalita' Maltija.

Bbukja post ghall-Meeting b'xejn biex nibdew minn hemm.

(M'ghandek xejn x'titlef ux hekk?)

Jekk naraw li l-programm jghodd ghalik u li inti tghodd ghall-Programm nghidulek kif se tibda bis- 6 Week Challenge tieghek.
Jekk l-arlogg t'hawn taht jimmarka 00, aktar ma jkun ghad baqa' l-ebda Post ghall-Introduction Meeting;
Jekk l-arlogg ikun ghadu jdur, dak ifisser li qed naghtuk cans taqra kollox u tibbukja l-Meeting tieghek, allura nkunu temporanjament naqqasna post mill-ftit postijiet li ghandna available ghal dawn l-Meetings
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
Inti bhalna? U nizzilt l-Page s'isfel nett biex tara l-qiegh? 😁


Ahna se npoggu r-Rizorsi, l-Hin u l-Professjonalita' taghna biex jaghtuk r-Rizultati. Imma nistghu nghinu biss lil dawk li bis-Serjeta' jhossu l-BZONN li jinbidlu.

Dak hu l-iskop tal-Introduction Meeting.. Ahna niltaqghu mieghek u inti maghna biex niddiskutu d-dettalji u nsaqsu mistoqsijiet lil xulxin u naraw jekk l-Programm ux addattat ghalik jew le.

Jekk naraw li le, nirreferuk ghand xi hadd / x'imkien iehor li iktar ikun jghodd ghal-kaz specifiku tieghek.

Ghal min qed ifittex dik l-pillola 'magika' li tahraq x-xaham wahedha anke jekk persuna ma ticcaqlaqx u tiekol addocc, dan l-programm ma jkunx jghodd ghaliha / ghalih... u allura xi hadd bhal dan m'ghandux jigi jahli l-hin tieghu u ta'haddiehor ghal dan l-Introduction Meeting.

Dan l-programm ghamel Success Kbir ma' min hadu bis-Serjeta', imma ma tistax tara dan ghalik nnifsek dimend li ma tigix l-Introduction Meeting u tibda ( jekk naraw li jghodd ghalik)

No hassles, no obligations, just one more question, are you truly committed to change?

If you are then our intention is to get you amazing results and provide an equal experience. We know that when that happens that most people keep doing something they like and choose to stay.

Minkejja li l-Maggoranza Kbira Hafna tal-Membri ikomplu anke wara l-ewwel 6 Gimghat, ma jkollox l-ebda obbligu li taghmel dan... imma Iva l-Maggoranza tal-Membri jaghmlu minn tal-inqas 7 xhur maghna (uhud ilhom mill-Ewwel Gimgha li ftahna)
Location:
A New, Better Life, Labour Avenue, Naxxar

99003909
(Saqsi ghal A New, Better Life gol-YUE Complex)
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Tista' taghzel sa Session KULJUM mix-Schedule t'hawn taht ( nirrakomandaw li tigi minn tal-Inqas 3 Darbiet fil-Gimgha, imma IVA tista' anke tigi Kuljum)

** Aktar Sessions li se jinfehtu hekk kif inkomplu nifthu wara l-Pandemija **
UNLIMITED Schedule to choose from: 

t-Tnejn

Indoor in Studio Naxxar

6:00AM - 6:30AM (Outdoor)
8:30AM - 9:00AM (Indoor)
3:30PM - 4:00PM (Indoor)
6:00PM - 6:30PM (Indoor)
7:00PM - 7:30PM (Indoor)

t-Tlieta

Indoor in Studio Naxxar

6:00AM - 6:30AM (Outdoor)
8:30AM - 9:00AM (Indoor)
3:30PM - 4:00PM (Indoor)
6:00PM - 6:30PM (Indoor)
7:00PM - 7:30PM (Outdoor)

l-Erbgha

Indoor in Studio Naxxar

6:00AM - 6:30AM (Outdoor)
8:30AM - 9:00AM (Indoor)
3:30PM - 4:00PM (Indoor)
6:00PM - 6:00PM (Indoor)
7:00PM - 7:30PM (Indoor)

l-Hamis

Indoor in Studio Naxxar

6:00AM - 6:30AM (Outdoor)
8:30AM - 9:00AM (Indoor)
3:30PM - 4:00PM (Indoor)
5:15PM - 5:45PM (Indoor)
6:00PM - 6:30PM (Indoor)
7:00PM - 7:30PM (Outdoor)

l-Gimgha

Indoor in Studio Naxxar

6:00AM - 6:30AM (Outdoor)
8:30AM - 9:00AM (Indoor)
3:30PM - 4:00PM (Indoor)
6:00PM - 6:30PM (Indoor)
7:00PM - 7:30PM (Outdoor)

s-Sibt


Indoor in Studio Naxxar
 7:30AM - 8:00AM (Indoor)
8:30AM - 8:30AM (Indoor)

l-Hadd

Some/Many feel like they Want/Need to Get Started, but are not quite sure what to do.

If this is you too, simply fill-up this Quick Questionnaire so that we see whether or not we can help you.

If not, we would be more than Happy to refer to someone who we believe, can.

Fill-Up the Quick Questionnaire here >> www.anewbetterlife.com/questions

if Yes, we will be in touch with you directly to Discuss with you Which type of Programme you Want or Prefer.
 

Copyright 2021 - A New Better Life| Contact Us
Disclaimer: Dan l-programm huwa ghal min qatt ma pprova A New, Better Life f'dawn l-ahhar 6 xhur
Powered By ClickFunnels.com